Landelijke Vereniging van Ouderinitiatieven opgericht

De ruim 200 Ouderinitiatieven in Nederland -waar ongeveer 3000 mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme wonen- gaan hun krachten bundelen in een Landelijke vereniging.
Op vele plekken in Nederland hebben in de afgelopen twintig jaar ouders samen een woonvoorziening opgericht voor hun volwassen kinderen met een beperking, waar ze zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen met professionele zorg en begeleiding. De eigen regie is hierbij blijvend in de handen van de ouders en de bewoners zelf. Tot op heden was er geen landelijke bundeling van krachten voor een gezamenlijke lobby/belangenbehartiging in de relatie met beleidsmakers, gemeenten en zorgkantoren. Ook was er geen landelijke organisatie waar startende en reeds bestaande ouderinitiatieven hun ervaringen konden uitwisselen. In die leemte wil de Landelijke Vereniging van Ouderinitiatieven voorzien.

Nieuwe en veranderende regelgeving
De aanleiding voor de oprichting is mede gelegen in het sterk wisselende overheidsbeleid dat op deze initiatieven voor behoud van eigen regie in de zorg afkomt. Zo dreigt in het kader van de Wet Langdurige Zorg veel nieuwe wetgeving voor deze kleinschalige, non-profit instellingen van toepassing te worden waarvan het de vraag is of dat wel nodig is. Ook zijn er initiatieven waarvan de zorg nu vanuit gemeentelijke gelden (Beschermd Wonen) ingekocht wordt en waarvan het de bedoeling is dat die financiering de komende jaren deels wel of deels niet wordt overgeheveld naar het regionale zorgkantoor. Er zijn signalen dat sommige Gemeenten en Zorgkantoren het verkrijgen van een Persoonsgebonden budget ontmoedigen terwijl het gaat om een wettelijk recht op eigen regie bij langdurige zorg en begeleiding bij een beperking.
Om de belangen van de ouderinitiatieven en van de ruim 3000 mensen met een beperking die er wonen goed te kunnen behartigen bij het Ministerie, Zorgkantoren en Gemeenten worden krachten gebundeld zodat er, samen met andere partners zoals budgethoudersverenigingen Per Saldo en Naar Keuze, effectief kan worden gehandeld. De LVOI wil zich sterk gaan maken voor adequate wetgeving zonder bureaucratie en onnodige lastendruk voor gebruikers.

Lerend Netwerk
Veel van deze Ouderinitiatieven bestaan al meer dan tien jaar. Er komen maandelijks initiatieven van ouders bij die in een fase van oprichting behoefte hebben aan informatie en kennisuitwisseling. Oprichting is een proces dat vaak meer dan 5 jaar in beslag neemt aan voorbereiding van onder andere het samenstellen van de groep, de keuze voor de
woonlocatie, (ver)bouw en het contracteren van een zorgpartner.

Er is veel behoefte bij de initiatieven om van elkaar te leren bij het opzetten maar ook bij het bestendigen ervan als bijvoorbeeld de ouders het bestuur van het ouderinitiatief na tal van jaren overdragen aan de broer/zus/verwante van de bewoner. In sommige provincies zijn er platforms voor uitwisseling van ervaringen maar in veel provincies ontbreken deze. In het kader van het VWS-programma ‘Volwaardig Leven’ wordt samen met kennisinstituut Vilans een landelijk Lerend Netwerk van initiatieven opgezet. In november zal dit digitale netwerk gepresenteerd gaan worden.

Ledenvergadering
De eerste ledenvergadering van de LVOI wordt gehouden op 28 november a.s. waar tevens het eerste bestuur zal worden gekozen. Een interim-bestuur is vanaf begin dit jaar bezig
geweest met het peilen van de behoefte en heeft samen met andere partners al eerste gesprekken gevoerd met het Ministerie van VWS. Op de website van de LVOI (www.ouderinitiatieven.nl) kunnen initiatieven zich aanmelden als lid zodat zij ook deel kunnen gaan nemen aan de ledenvergadering in november.