Financiering van jouw bewonersinitiatief, tips en trucs

Voor de start van een bewonersinitiatief zijn vaak relatief makkelijk gelden te vinden. Maar hoe creëer je als bewonersinitiatief op de langere termijn een gezonde financiële basis? Hoe krijg je je activiteiten of projecten gefinancierd? Daar komt het vraagstuk naar financieringsbronnen om de hoek kijken. In deze handreiking geeft NLZVE (Nederland Zorgt Voor Elkaar) hiervoor een aantal handvatten. Dit zijn geen gegarandeerde succesformules. Maar in combinatie met een goed doordacht plan, een gedegen verkenning van de markt en de mogelijke financiers, and last but not least, creatief en flexibel denken gaan ze jouw bewonersinitiatief enorm helpen.

INHOUD
In deze handreiking zijn twaalf financieringsbronnen beschreven. En er worden suggesties gedaan voor concrete acties die je kunt ondernemen naar mogelijke financiers. En tenslotte nog wat meer verdieping met een beschrijving van het speelveld waarbinnen bewonersinitiatieven als die van jou opereren.

VRAGEN?
Heb je na het lezen van deze handreiking nog vragen? Of wil je sparren over de financiering van jouw initiatief? Neem contact op met de NLZVE Helpdesk West Nederland, Karlijn van Arkel (karlijn.vanarkel@nlzve.nl) of Christien Innikel (christien.innikel@nlzve.nl).

Download hier het inspiratieboekje

Deskundigheidsbevordering interculturele communicatie in de zorg

De stichting Gezond Samenwerken die cliënten in de zorg begeleidt, maakt zich sterk voor interculturele communicatie in de zorg. Een betere communicatie draagt bij aan een goede relatie met de cliënt/patiënt en voorkomt spanningen en misverstanden. Tijdens Corona worden deze misverstanden uitvergroot.

Hulpverleners krijgen steeds vaker te maken met cliënten/patiënten met een andere culturele achtergrond, religie en levenswijze. Als professional wil je goede zorg bieden voor iedereen, maar soms voel je onmacht omdat je de juiste houding, kennis en vaardigheden mist. Hierdoor ontstaan misverstanden en polarisatie. En de cliënt en/of patiënt ontvangt minder goede zorg. En de hulpverlener trekt het niet meer.

Een betere interculturele communicatie verhoogt de patientveiligheid en de veiligheid van de hulpverlener, evenals de therapie trouw en kostenreductie.

De stichting Gezond Samenwerken is daarom onlangs een samenwerking aangegaan met de trainers Raya Nunez Mahdi en Carlos Nunez. Raya Nunez Mahdi is cultureel antropoloog en Carlos Nunez is ingenieur en gespecialiseerd in cultuur en besluitvorming.

Zij zullen beiden op 6 november aanstaande een training geven over dit onderwerp aan de medewerkers en vrijwilligers van de Stichting Gezond Samenwerken. Voor meer informatie over de stichting, zie www.gezondsamenwerken.eu.  Bij de training past het boek “Interculturele communicatie in de zorg – kennis, vaardigheden en houding voor zorgprofessionals”, geschreven door Raya Nunez Mahdi; Carlos Nunez; Charlie Obihara, kinderarts en opleider kindergeneeskunde; Dorian Maarse trainer interculturele communicatie;  en Edwin Hagenbeek docent aan de opleiding Verpleegkunde. De schrijvers komen uit vier verschillende landen en werelddelen: Colombia, Indonesië, Nederland en Nigeria, waardoor het boek een multiculturele blik geeft.

Om goede zorg te kunnen verlenen is interculturele sensitiviteit nodig. Inzicht in je eigen culturele waarden en normen, kennis van verschillende culturen en inleven in de ander door vaardigheden in het vergroten van je eigen referentiekader, zijn de hoekstenen hiervan.

Bent ook u geïnteresseerd in de cursus? Neem dan contact op met de stichting via het e-mailadres: info@gezondsamenwerken.eu of bel naar M 06-46715848

Naast deze training vindt in het kader van dit project, elke week een spreekuur plaats dat een luisterend oor biedt en indien gevraagd adviezen geeft dan wel doorverwijst naar andere instanties. Elke donderdagmiddag tussen 14.00 en 15.30 vindt dit spreekuur plaats in de koninklijke bibliotheek. Maar vanwege Corona wordt dit spreekuur momenteel online verzorgt via M 06 41831000.

Tenslotte vinden tal van interculturele activiteiten plaats die door verbindingen organisch ontstaan.

Landelijke Vereniging van Ouderinitiatieven opgericht

De ruim 200 Ouderinitiatieven in Nederland -waar ongeveer 3000 mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme wonen- gaan hun krachten bundelen in een Landelijke vereniging.
Op vele plekken in Nederland hebben in de afgelopen twintig jaar ouders samen een woonvoorziening opgericht voor hun volwassen kinderen met een beperking, waar ze zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen met professionele zorg en begeleiding. De eigen regie is hierbij blijvend in de handen van de ouders en de bewoners zelf. Tot op heden was er geen landelijke bundeling van krachten voor een gezamenlijke lobby/belangenbehartiging in de relatie met beleidsmakers, gemeenten en zorgkantoren. Ook was er geen landelijke organisatie waar startende en reeds bestaande ouderinitiatieven hun ervaringen konden uitwisselen. In die leemte wil de Landelijke Vereniging van Ouderinitiatieven voorzien.

Nieuwe en veranderende regelgeving
De aanleiding voor de oprichting is mede gelegen in het sterk wisselende overheidsbeleid dat op deze initiatieven voor behoud van eigen regie in de zorg afkomt. Zo dreigt in het kader van de Wet Langdurige Zorg veel nieuwe wetgeving voor deze kleinschalige, non-profit instellingen van toepassing te worden waarvan het de vraag is of dat wel nodig is. Ook zijn er initiatieven waarvan de zorg nu vanuit gemeentelijke gelden (Beschermd Wonen) ingekocht wordt en waarvan het de bedoeling is dat die financiering de komende jaren deels wel of deels niet wordt overgeheveld naar het regionale zorgkantoor. Er zijn signalen dat sommige Gemeenten en Zorgkantoren het verkrijgen van een Persoonsgebonden budget ontmoedigen terwijl het gaat om een wettelijk recht op eigen regie bij langdurige zorg en begeleiding bij een beperking.
Om de belangen van de ouderinitiatieven en van de ruim 3000 mensen met een beperking die er wonen goed te kunnen behartigen bij het Ministerie, Zorgkantoren en Gemeenten worden krachten gebundeld zodat er, samen met andere partners zoals budgethoudersverenigingen Per Saldo en Naar Keuze, effectief kan worden gehandeld. De LVOI wil zich sterk gaan maken voor adequate wetgeving zonder bureaucratie en onnodige lastendruk voor gebruikers.

Lerend Netwerk
Veel van deze Ouderinitiatieven bestaan al meer dan tien jaar. Er komen maandelijks initiatieven van ouders bij die in een fase van oprichting behoefte hebben aan informatie en kennisuitwisseling. Oprichting is een proces dat vaak meer dan 5 jaar in beslag neemt aan voorbereiding van onder andere het samenstellen van de groep, de keuze voor de
woonlocatie, (ver)bouw en het contracteren van een zorgpartner.

Er is veel behoefte bij de initiatieven om van elkaar te leren bij het opzetten maar ook bij het bestendigen ervan als bijvoorbeeld de ouders het bestuur van het ouderinitiatief na tal van jaren overdragen aan de broer/zus/verwante van de bewoner. In sommige provincies zijn er platforms voor uitwisseling van ervaringen maar in veel provincies ontbreken deze. In het kader van het VWS-programma ‘Volwaardig Leven’ wordt samen met kennisinstituut Vilans een landelijk Lerend Netwerk van initiatieven opgezet. In november zal dit digitale netwerk gepresenteerd gaan worden.

Ledenvergadering
De eerste ledenvergadering van de LVOI wordt gehouden op 28 november a.s. waar tevens het eerste bestuur zal worden gekozen. Een interim-bestuur is vanaf begin dit jaar bezig
geweest met het peilen van de behoefte en heeft samen met andere partners al eerste gesprekken gevoerd met het Ministerie van VWS. Op de website van de LVOI (www.ouderinitiatieven.nl) kunnen initiatieven zich aanmelden als lid zodat zij ook deel kunnen gaan nemen aan de ledenvergadering in november.

Lancering Vogelaar Academie

Op zaterdag 5 september lanceren wij de Ella Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht: hét open en laagdrempelig kennis- en leernetwerk voor bewoners en beroepskrachten die samen leren over de kracht van gemeenschappen. De lancering is een van de programma-onderdelen van het We doen het samen! Festival, dat dit jaar volledig online plaatsvindt tussen 5 en 11 september.

Proeverij biedt volop inspiratie
Tijdens het festival krijg je een voorproefje van het curriculum van de academie, samengevat in 13 inspirerende workshops en ontmoetingen. Deze zijn gratis online bij te wonen en worden hieronder kort toegelicht.Voor een aantal programma-onderdelen geldt een maximum aantal deelnemers. Wees er dus snel bij!
Lees hier meer over de lancering en meld je direct aan!

Gezond Samenwerken biedt patiënten ondersteuning en hulp

De uitreiking van het Haagse Keurmerk voor Vrijwilligersorganisaties door wethouder Karvita Parbhudayal aan de stichting Gezond Samenwerken (3 december 2018). Het keurmerk wordt in ontvangst genomen door de oprichter van Gezond Samenwerken, Jacqueline Dekker-de Vreese (derde van links). Foto: Michel Heerkens

door Jozé Mulders

Zowat iedereen die een afspraak heeft met een arts of zorgverlener weet dat het fijn is als er iemand met je meegaat. Dat kan steun geven en helderheid; twee weten -en horen- meer dan één. Vooral als de ondersteuner de medische zorg en terminologie kent, de juiste vragen kan stellen en uitleg kan geven. Zorgvrijwilligers van de stichting Gezond Samenwerken geven die extra begeleiding. Ze zijn zelf verpleegkundige (geweest), fysiotherapeut, voormalig patiënt of vertaler en assisteren bij wat nodig is.

Wat kun je daarbij zoal verwachten? De vrijwilligers van Gezond Samenwerken gaan met je mee en helpen bij het maken van verdere afspraken. Dit kan vooral voor ouderen en alleenstaanden een uitkomst zijn. Zo is er gezelschap en ondersteuning bij een afspraak in het ziekenhuis, bij de huisarts en specialist, of bij een bezoek aan een fysiotherapeut of een pedicure. De vrijwilligers helpen je in alle rust bij het voorbereiden op een gesprek of een operatie. De nazorg wordt niet vergeten. Daarnaast kun je ‘vertaalhulp’ krijgen als je je in het Nederlands niet goed kunt uitdrukken. Ook mantelzorgers kunnen ondersteuning vragen bij zorgafspraken met bijvoorbeeld een verpleegtehuis.
De toegewijde professionals van de stichting kennen de zorg en nemen de tijd om zaken helder te krijgen. Zo kunnen dokters of behandelaars beter begrijpen water aan scheelt en wat je nodig hebt.
Voor 25 € per keer en vervoerskosten kan een vrijwilliger van Gezond Samenwerken worden ingeschakeld (‘indien u armlastig bent dan zoekt SGS naar een redelijke oplossing’ meldt de website). De bijdrage gaat vooral naar opleidingen voor de vrijwilligers en faciliteiten voor de stichting. Ook stagiaires kunnen bij de stichting terecht.

Gezondheidswetenschapper Jacqueline Dekker-de Vreese is de bezielde oprichter van Gezond Samenwerken (1995). Het idee ontstond na haar studies Gezondheidswetenschappen & Nederlands Recht (gezondheidsrecht) en psychologie. Jacqueline zag in de praktijk dat de relatie tussen arts en patiënt niet altijd goed uit de verf kwam; te weinig tijd, te hectisch en zo veel patiënten. Met advies en ondersteuning legde zij de basis voor de ontbrekende schakel tussen arts en patiënt. In 2014 kwam daar ondersteuning door zorgvrijwilligers bij die zij zelf traint. Het resultaat van dit alles is dat een patiënt die Gezond Samenwerken inschakelt minder onzeker de spreekkamer uitgaat. En minder bang is voor een witte jas, zoals Jacqueline het treffend verwoordt. Met goede voorbereiding kan een gesprek voor patiënt én arts beter verlopen. Ook artsen zijn positief over de begeleiding blijkt na terugkoppeling.

De zorgvrijwilligers kennen het systeem van binnenuit en weten dat er vaak weinig tijd is voor uitleg of individuele begeleiding. Op Youtube vertelt verpleegkundige Ted Moggré dat ze mensen altijd heeft verzorgd vanaf ‘die ene kant’ van het bed en dat het nu heel veel voldoening geeft om daarover meer duidelijkheid te kunnen geven. ‘In deze razendsnelle wereld wordt te weinig tijd genomen’. Een extra paar oren van een ervaren en assertieve ondersteuner kan dan beslist helpen.  

In 2014 begon de stichting met ondersteuning door getrainde zorgvrijwilligers. Daarvoor is het Haags Keurmerk voor Vrijwilligersorganisaties toegekend, wat voor zowel cliënt als vrijwilliger betekent dat de zaken goed zijn geregeld. De stichting is blij met elke nieuwe zorgvrijwilliger. Hun aantal groeit (25 in 2018), evenals de vraag naar ondersteuning. De positieve reacties van cliënten op de website spreken voor zich.
Voor de toekomst zet de stichting Gezond Samenwerken in op verdere ontwikkeling, opleiding en groei. Dit gaat gepaard met de ambitie om vooral de politiek bewust te maken dat de juiste ondersteuning aan de patiënt en wederzijds begrip de gezondheidszorg alleen maar beter kunnen maken.

Contactgegevens Gezond Samenwerken
Bezoekadressen (op afspraak):
Soendastraat 23 
2585 VC Den Haag
of
World Trade Center Den Haag
Prinses Margrietplantsoen 33
2595 AM Den Haag

06-46715848 (Jacqueline de Vreese)
06-48478134 of 070-3316067 (Lando Mohanlal)

info@gezondsamenwerken.eu

Zie ook www.gezondsamenwerken.eu
Facebook/ Stichting Gezond Samenwerken

Interactief theater maakt ouderen in Loosduinen weerbaar

Initiatiefnemer Sharline de Windt: “De meeste senioren zijn behulpzaam en goed van vertrouwen. En veel van hen wonen alleen. Als er iemand aanbelt doen ze open. Ze hebben geen idee dat er ook wel eens niet-goedwillende mensen tussen zitten. Het raakt mij dat zoveel ouderen slachtoffer worden van babbeltrucs. Vorig jaar werd een 82-jarige dame in Loosduinen, mijn eigen wijk, na een babbeltruc vermoord. Toen besloot ik om in actie te komen, te beginnen in mijn eigen buurt.

Sharline de Windt
Sharline de Windt

Ik wil ouderen weerbaar maken met interactief theater, waarbij ze zelf kunnen zien, voelen en ervaren wat er gebeurt. Omdat ik al 23 jaar aan toneel doe, is theater voor mij een logisch middel. En het werkt veel beter dan een lang verhaal.  Het doel van de gratis workshop ‘Criminaliteit aan je voordeur’ is dat ouderen zich weerbaar en veilig voelen.

Met mijn stichting, Caribbean Angels, heb ik samenwerking gezocht met de politie, die erg gecharmeerd is van het initiatief en die van harte meewerkt.  Ook heb ik hulp gekregen van Fonds 1818 en van Sabine Wensink van Vóór Welzijn.

De belangstelling is groot, meld je snel aan voor 5 september, want denk eraan VOL=VOL! “

Interactief theater houdt de deelnemers een spiegel voor, nodigt uit tot discussie en maakt knelpunten zichtbaar. De deelnemers zijn actief betrokken bij het aandragen van oplossingen en ander gedrag. Actie en reactie!

Kom zelf kijken! Reserveren is gewenst.

De workshop ‘Criminaliteit aan de voordeur’ vindt op de volgende dagen en locaties plaats:

  • Woensdag 5 sept wijkcentrum de Geest, George Bizetstraat 25, van 14 u  tot 16  u, inloop vanaf 13:30 u
  • Dinsdag 11 september, Centrum Bokkefort, Dr. H.E. van Gelderlaan 262, van 14 u  tot 16  u, inloop vanaf 13:30 u
  • Dinsdag 18 september, de Henneberg, Tramstraat 15, van 14 u  tot 16  u, inloop vanaf 13:30 u
  • Dinsdag 25 september, de Wiekslag, Molenbrink 68A, van 10 u tot 12 u, inloop vanaf 9:30 u

Voor informatie: 06 – 17 90 76 46 of stichtingcaribbeanangels@gmail.com

iZi community zoekt ambassadeurs in alle Haagse stadsdelen

iZi zoekt nieuwe collega-ambassadeurs

In de iZi ervaarwoning testen bewoners de nieuwste hulpmiddelen om langer gezond thuis te kunnen wonen. Omdat iZi gaat uitbreiden over de hele stad, zijn we op zoek naar ambassadeurs. Interesse? Kijk op www.wijenizi.nl of neem contact op via iziwoning@gmail.com of telefoon 06 11601983 (iZi helpdesk)

 

 

 

​https://youtu.be/9JDcnmGH9Hw

 

Uitnodiging: 1e Nationale DIALOOG Gemeenschapskracht

Jij bent van harte welkom bij de 1e NATIONALE DIALOOG Gemeenschapskracht op 17 mei 2018 in Stadion Galgenwaard te Utrecht.

Gemeenschapskracht is de positieve energie die vrij komt als mensen elkaar helpen om steeds meer doelen beter te bereiken door hun middelen te delen. Doel van de dialoog is deze kracht op het gebied van gezondheid, zorg, welzijn en participatie nog meer te waarderen.

Programma

14.30 uur: Ontvangst met koffie en thee

15.00 uur: Opening door Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met overhandiging Actieprogramma Zorgzame Gemeenschappen door Nederland Zorgt Voor Elkaar.

Introductie van Gemeenschapskracht

‘Gemeenschapskracht is er altijd geweest’prof. dr. Tine de Moor, hoogleraar Instituties voor collectieve actie in historisch perspectief van de Universiteit Utrecht.

‘Uitdagingen voor de systeemwereld’, drs. Nathan Rozema, initiatiefnemer van het Krachtstation Kanaleneiland en directeur Labyrinth Onderzoek & Advies.

INTERMEZZO over zingeving

16.00 uur: aftrap Nationale Dialoog

Aan de hand van dé succesvolle praktijkvoorbeelden, stellingen en interactie met het publiek.

17.15 uur: Primeurs overhandigen aan drs. Jantine Kriens, algemeen directeur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en Jos de Blok, directeur van Buurtzorg Nederland.

17.45 – 18.30 uur: Netwerkborrel

Met de mogelijkheid om nader kennis te maken met inwonersinitiatieven en partners.

Praktijkvoorbeelden
Voor de gepresenteerde praktijkvoorbeelden geldt dat a) de regie nadrukkelijk bij inwoners ligt, b) dat zij substantiële middelen hiervoor hebben gekregen, c) dat de impact zichtbaar en voelbaar is in de wijk voor wijkinwoners en professionals d) dat het transitieproces onomkeerbaar is doordat middelen en/of (proces)verantwoordelijkheden zijn geborgd.

Primeurs
De 1e NATIONALE DIALOOG Gemeenschapskracht is het startsein voor:

–  Estafette ‘Wijkdialogen
–  Speciale uitgave Magazine Werkplaats
–  Wijkcontract Gezondheid
–  Conceptmotie ‘Procesverantwoordelijkheid in de wijk’

Aanmelden en meer informatie

Deelname aan de 1e Nationale Dialoog Gemeenschapskracht op 17 mei 2018 kost
€ 95,- per persoon. Dankzij onze sponsoren is de bijeenkomst voor actieve bewoners gratis.  Aanmelden kan via de website http://www.dialooggemeenschapskracht.nl en via deze link.

Woongemeenschap Ichtus

Vlakbij het winkelcentrum Leyweg waar ik wel eens kom, blijkt een woongemeenschap te zijn. Van 2000-2004 zijn Wil en Erla actief geweest om hem op te zetten. Het viel hen op dat er woongemeenschappen werden opgezet voor/ door Indische en Hindoestaanse mensen en zij vroegen zich af waarom er nog niets was voor christelijke mensen. In nauwe samenwerking met het GDO hebben zij zich jarenlang ingezet om zelf een woongroep te starten en in 2004 resulteerde dat in oecumenische woongemeenschap Ichtus. In 2006 zijn de eerste woningen bewoond.

Ik word ontvangen door 4 bewoonsters die een van de koffie ochtenden organiseren voor de woongroep in een gezellige ruimte met een keuken en een paar zitjes. Die ruimte is van het complex en is destijds onderhandeld met de woning corporatie Haag Wonen. De bewoners betalen een bedrag bovenop hun huurprijs voor die ruimte. Daarnaast hebben zij er ook voor gekozen om bij te dragen aan een gezamenlijke pot (10 EUR p.p.p.m.) voor boodschappen voor het eten, koffie en thee. Van de pot worden ook verzekeringen, GWL van de centrale ruimte, en contributie voor het GDO en het tuinonderhoud betaald.

Het zijn sociale huurwoningen en de dames krijgen huurtoeslag waardoor het betaalbaar is voor hen om er te blijven wonen. Voor nieuwe bewoners is dat echter anders; de inkomenseis is verhoogd en zij kunnen geen huurtoeslag meer aanvragen op de huidige huur waardoor het toch relatief duur wordt om daar te wonen. Dit is gekomen door landelijk beleid om scheef wonen tegen te gaan, maar in de praktijk komt het voor Ichtus erop neer dat er nauwelijks mensen in aanmerking komen voor hun woningen. Zonder huurtoeslag zijn de huizen relatief duur voor sociale woningbouw en in combinatie met de inkomenseis is er geen match.  Ze hebben al geprobeerd dat te veranderen via de woning corporatie maar die zeggen dat het landelijk beleid is en kunnen niets doen. Vroeger konden zij gebruik maken van de zgn. fiatteringsregeling, die zouden zij graag terug willen.

Op dit moment wonen er alleen nog vrouwen in het complex, maar dit is geen bewuste keuze. Zij staan er zeer positief tegenover om weer ‘vers bloed’ te krijgen en ook nieuwe stellen te verwelkomen. De enige eis vanuit het GDO is dat het 50+ers moeten zijn.

“Iedereen die zich thuis voelt is welkom” zeggen zij volmondig. Als mensen interesse hebben kunnen ze komen kennismaken tijdens koffie ochtenden of tijdens de etentjes. De woongroep is best hecht, iedereen heeft een eigen woning maar er wordt veel samen gedaan. Er is twee keer per week een koffie ochtend of theemiddag en eens in de 14 dagen koken en eten zij met elkaar. Er worden na afloop ook liedjes gezongen. De meeste vrouwen kennen die liedjes van vroeger uit de PKN kerk, en zijn gewend die na de maaltijd te zingen, afgewisseld met oudhollandse liedjes. Voor de katholieke Miep was het even wennen; “Wij hebben ook liedjes maar die waren allemaal in het Latijn, maar ik vind het best hoor”. Er is verder geen gezamenlijke geloofsbeleving, er wordt gebeden voor het eten maar daar blijft het bij.

Ondanks dat de bewoners inmiddels allemaal behoorlijk op leeftijd zijn is het nadrukkelijk niet de bedoeling dat er echt zorg wordt verleend aan elkaar. Omzien naar elkaar en af en toe een boodschapje doen voor elkaar, dat is gewoon een vriendendienst, maar zij zijn geen mantelzorgers. De bewoners met een indicatie krijgen thuiszorg en regelen die zorg zelf. Op mijn vraag of ze niet meer samen zouden kunnen oppakken in zo’n hechte groep is het antwoord: “Als je ons dat 10 jaar geleden had gezegd dan hadden we daar energie voor gehad. Nu zijn we ouder en kunnen niet meer alles. Ook daarom is het belangrijk dat we nieuwe bewoners gaan krijgen”